Plánované akceTipy na výletFotogalerieKontakt

PlA?novanA� akce

JARNA? SLUNA?A?KO UA? NA?M POMALU HLADA? TVA?A?E, A TAK SE NA VA?S POMALU CHYSTA?ME.. VE A?TVRTEK 5. 4. 2018 ZAHAJUJEME NOVOU SEZA�NU. V TERMA?NU DUBEN-ZA?A?A? JSME TU PRO VA?S OD A?TVRTKA DO NEDAsLE 13-20.

SEZA�NA 2017 JE U KONCE, A?A?JNEM TO TU NECHA?ME „SPA?T“ A NA JAA?E SE ZASE OZVEME… KOUZELNOU ZIMU VA?M PA?EJEME.

SVA?TKY 5. a 6. 7. 2017 – OTEVA?ENO 13-20

VZPOMA?NKA NA EDU, NEJMILEJA�A?HO A NEJVAsRNAsJA�A?HO A�TAMGASTA – pohledem KaA?ky ZelenA� „KaZel“, (personA?l a sprA?vce webu a pA�edevA?A�m kamarA?dka)

BUDE NA?M TU BEZ TEBE SMUTNO, EDO! PROA? UA? TU NEJSI? TEAZ, V DOBAs SEZA�NY. VYTRATIL SES BEZE SLOVA ROZLOUA?ENA?… TY, KDO JSI TO TADY MAsL TAK RA?D, STA?L JSI U ZRODU A U VA�EHO DOBRA�HO I A�PATNA�HO. TY, KDO JSI NA?M TU HRA?L KRA?SNAs (A PRO MAs NEJLA�PE ZE VA�ECH – TAK PA?IROZENAs A BEZ OKRAS) NA KYTARU A ZPA?VAL NA?M NA PA?A?NA? „TY NAA�E“. TY, KDO JSI NA?M TADY VYPRA?VAsL PA?A?BAsHY ZE A?IVOTA A KUPU VTIPA� K TOMU A VA?DY NA?S PA?I TOM SPOLEHLIVAs ROZESMA?L… TY, KDO JSI LASKAVAs VYSLECHL NAA�E RADOSTI A STAROSTI… TY, KDO JSI PODPOA?IL VA�ECHNY NAA�E AKTIVITY, AA� KOZLOVSKA� A?I SOUKROMA� A TVA�RA?A? A BYL JSI VA?DY JEJICH SOUA?A?STA?. TY, KDO JSI NA?M TADY S LA?SKOU ZALA�VAL KVAsTINY A PA?EBA?RAL PIVO A POA�TU. TY, KDO JSI VA�EM SVA?M PA?A?TELA�M POSLAL JAKO PRVNA? PA?A?NA? K NAROZENINA?M A?I K SVA?TKU A NESPOA?ET ZAJA?MAVA?CH VIDEA? Z YOUTUBE. TY, KDO JSI NA NA?S NIKDY NEZAPOMNAsL.. TY, NA KOHO JSME SE VA?DY TOLIK TAsA�ILI A MOHLI SE NA NAsJ SPOLEHNOUT… MY NA TAK BA?JEA?NA�HO A?LOVAsKA SE SRDCEM NA SPRA?VNA�M MA?STAs BUDEME S LA?SKOU VZPOMA?NAT. NEVA?M, KAM TI MA?M TEN DOPIS, KTERA?CH JSME SI VYMAsNILI NA STO, TENTOKRA?T POSLAT… BYLO TAs PROSTAs VA�UDE DOST A BYLO TO SUPER. A NAJEDNOU TAs UA? NEUVIDA?M. TVOJE KAMARA?DKA KAJDA, KTERA? SI TAs OPRAVDU MOC VA?A?ILA ZA TO, JAKA? JSI A MAsLA TAs MOC RA?DA. JSI TU STA?LE S NA?MI, EDO…. CHYBA?A� NA?M.

NOVA? SEZA�NA 2017 PA?INA?A�A? NAsKOLIK NOVINEK

28. 4. OTEVA?RA?ME VE 13 H. A AA? DO KONCE A?ERVNA TU PRO VA?S BUDEME OD PA?TKU DO NEDAsLE – 13-20 H

KALENDA?A? DA?VNO HLA?SA? JARO, JENOMA?E ZA OKNY JE LEDOVA? VICHR, SEM TAM ZASNAsA?A? A TEPLOTY JSOU UKA?ZKOVAs AsNOROVA�. MA� NA?LADAs TO NEUBLA?A?A?, JE A?AS VA?LETA� ZA POZNA?NA?M NAA�A? KRA?SNA� KRAJINY. A KOZEL UA? TAKA� OTEVA?RA? SVA? VRATA, LETOS JE TO O PA?AZ SMUTNAsJA�A?, PROTOA?E Z NICH VSTA?A?C K VA?M NEVYBAsHNE A NEUVA?TA? VA?S NAA�E MILA? PRETTY, KTEROU ZDEJAsA? A�TAMGASTI DOBA?E ZNALI, A KTERA? BYLA NEDA?LNOU SOUA?A?STA? NAA�A? KOZLOVSKA� RODINY. CO NAPLAT, NAA�E KRA?SKA UA? ODEA�LA DO PSA?HO NEBE. MAsLI JSME TAs MOC RA?DI, PRETTY… CO VA?M LETOA�NA? SEZA�NA NABA?DNE? KROM ZNA?MA?CH LAHA�DEK A LEHCE NAVA?A�ENA?CH CEN SE TAKA� NOVAs DOA?KA?TE LA?STEA?KU Z POKLADNY EET. CHA?PETE TEN NESMYSL? BUFET U POTOKA V LESA?CH A VYDA? VA?M AsA?TENKU… VYKA?CENA? STROM VE VSI KVA�LI SIGNA?LU… KONEC ROMANTIKY. VA?JIMKU JSME NEDOSTALI, A TAK NEZBA?VA? NEA? SE PODA?A?DIT. A�JSME TU PRO VA?S A NA NAA�A? NA?LADAs TO NEUBERE. VA?DYA� JE TU A?AS SETKA?NA?, POVA?DA?NA? A MILA?CH VZPOMA?NEK. A�JEDNA TAKOVA? PROBAsHNE HNED 3. 6., KDY JIA? POTA?ETA? VZPOMENEME Ro(c)kem pro Pavla NA NAA�EHO KAMARA?DA PAVLA, KTERA�MU VZALA A?IVOT PA?ED 3 ROKY JEDNA OA�KLIVA? NEMOC. PA?IJAZTE SI HO PA?IPOMENOUT PROSTA?EDNICTVA?M JEHO OBLA?BENA?CH ROCKOVA?CH PECEK. A?AS SEDMDESA?TEK PA?ICHA?ZA?… Den_pro_PavlaIII

TAsA�A?ME SE NA VA?S I VAA�E NOVA� PA?A?RA�STKY Z A?AD DAsTA? A PEJSKA�…

ZA KOZLOVSKOU RODINU KRA?SNA� JARO PLNA� VA?ZEV PA?EJE KaZel (KaA?ka ZelenA?)

POZOR! VE DNECH 9.-11. 9. 2016 MA?ME ZAVA?ENO Z RODINNA?CH DA�VODA�, TAsA�A?ME SE OPAsT V PA?TEK 16. 9. VE 13 H

LA�TO JE FUA?, ALE VY NA?S MA�A?ETE PO CELA� ZA?A?A? NAVA�TA?VIT OD PA?TKU DO NEDAsLE OD 13 DO 20 H

SVA?TKY 5. A 6. 7. MA?ME OTEVA?ENO OD 13 do 20 hodin.

VA?STAVA OBRAZA�, FOTOGRAFIA? A RUA?NA?CH PRACA? POD A�IRA?M NEBEM aneb potA�A?te svA� oko vA?tvory personA?lu naA?eho obA?erstvenA� – JAN SODOMA OBRAZY, KATEA?INA ZELENA? FOTOGRAFIE, KATEA?INA KREJA?A? RUA?NA? PRA?CE – V SOBOTU 2. 7. a V NEDAsLI 3. 7. A�od 13 do 20 h Pod_sirakem_vystava

SA�ZONA 2016 ODSTARTOVALA A MY VA?S ZVEME NA PRVNA? JARNA? ROCKOVOU AKCI – RO(C)K PRO PAVLA (II. roA?nA�k) – ZAVZPOMA?NEJTE S NA?MI NA VELKA�HO FANDU SPARTY A KOZLA – NA PAVLA NA?DRLE. A�V SOBOTU 4. 6. SI BUDEME POUA�TAsT VA�ECHNY TY PECKY, KTERA� MAsL PAVEL RA?D. Den_pro_Pavla

SEZA�NA 2016 PRA?VAs ZAA?A?NA? – NA VELIKONOCE JE JEA�TAs ZIMA, A TAK TO NECHA?ME AA? NA 29. 4. A�Jsme tu pro vA?s v pA?tek, v sobotu a nedA�li od 13 do 20 h.

TA�A?A�me se na setkA?nA� s vA?mi a o akcA�ch v tA�to sezA?nA� vA?s budeme vA?as informovat. Tou prvnA� vA�tA?A� akcA� bude druhA? roA?nA�k RO(C)Ku pro Pavla, plA?nujeme ji na prvnA� A?ervnovou sobotu.

JeA?tA� neA? vystavA�me fotografie z uplynulA� sezA?ny ve fotogalerii, potA�A?te svA� oko fotografiemi ze ZbiroA?ska: Leto budiz pochvaleno

Za personA?l Kozla zdravA� KaZel

SEZA�NA 2015 JE TU – V PLNA�M PROUDU

MilA� pA�A?telA�, rA?di bychom vA?s pozvali na spoleA?nou cestu novou sezA?nou, letos zahA?jenou 3. 4. 2015. Jsme tu pro vA?s kaA?dA? pA?tek, sobotu a nedA�li od 13 do 20 h.

Jak skoro vA?ichni vA�te, uplynulou sezA?nu s nA?mi neotevA�el nA?A? kamarA?d Pavel NA?drle a bohuA?el ani nA?sledujA�cA� sezA?ny mezi nA?s nepA�ijde… Tady je dopis pro nA�j s pozvA?nkou na vzpomA�nkovou akci RO(C)K aneb Den pro Pavla, kterA? se uskuteA?nA� v sobotu 30.5.

TradiA?nA�mi oblA�benA?mi akcemi se staly: A?ARODAsJNICE – letos A?tvrtek 30.4. a A�BAZAREK_KOZEL_CERVEN_2015 – letos o vA�kendu 5. – 7.6. – obleA?enA�, rukodA�lnA� vA?robky A?perky, hA?A?kovanA� kabelky, ozdoby z plsti, z papA�ru a z Fimo hmoty), keramika, sklo, nabA�dka fotografiA� a obrazA?. JarnA� bA�snA�nA� s nA?dechem lA�ta je za dveA�mi. PA�ijA?te si to s nA?mi hezky uA?A�t….

A jistA� jeA?tA� nA�jakA� akce pA�ipravA�me a dA?me vA?m vA?as vA�dA�t. HlavnA� abychom se seA?li ve zdravA� a spokojenosti.

Na zA?vA�r si dovolA�m citovat souA?asnA�ho anglickA�ho spisovatele Petera Mayleho: „Jestli vskutku existuje vzorec na dlouhA? a spokojenA? A?ivot, tak moA?nA? to nenA� o nic vA�ce neA? tohle – jA�st, pA�t a veselit se. HlavnA� se veselit.“ JA? k tomu pA�idA?m, A?e nA?m navA�c musA� osud pA�A?t.. A�A jA�st, pA�t a veselit se – to my u Kozla dokA?A?eme…:)

Radujme se, veselme se v tA�to novA� sezA?nA� a dA�A�ve neA? ji spoleA?nA� zahA?jA�me, prohlA�dnA�te siA�fotografie z roku 2014. Najdete je ve Fotogalerii.

TA�A?A�me se na vA?s.

Za personA?l Kozla zdravA� KaZel

POZVA?NKA NA ZAHA?JENA? NOVA� SEZA�NY 2014

VA?A?enA� a milA� pA�A�znivci Kozla,

rA?di bychom vA?s pozvali na otevA�enA� novA� sezA?ny 2014, letos jiA? 6., tam k nA?m, do A?dolA�. Zahajujeme na VelkA? pA?tek 18. 4. ve 13 h. MA?me otevA�eno celA� Velikonoce od 13 do 20 h, dA?le pak aA? do konce A?ervna pA?tky aA? nedA�le od 13 do 20 h.

Co napsat k uplynulA� sezA?nA�? Snad jen to, A?e pivo teklo stA?le proudem, personA?l vA?m byl ve stejnA�m sloA?enA� stA?le k dispozici a na terA?sce u bufetu pA�ibyl venkovnA� krb, ve kterA�m se v chladnA�jA?A�ch dnech pA�A�jemnA� topilo.. NA?vA?tA�vnost se stA?le zvyA?uje a my se snaA?A�me, aby vA?m u nA?s bylo hezky. ToulkA?m v pA�A�rodA� zdar a tA�A?A�me se opA�t na vaA?i nA?vA?tA�vu. VA?A? personA?l. P.S. Fotografie z uplynulA� sezA?ny na vA?s A?ekajA� ve Fotogalerii. Omluvte prosA�m snA�A?enou kvalitu nA�kterA?ch fotografiA�, na sezA?nu 2014 jiA? byl zakoupen novA? fotoaparA?t. Ten vykoupanA? v Kozlovi uA? si jde odpoA?inout. :)

LHOTKA_WOODSTOCK HIPPIES PARTY – SOBOTA 31/8/2013 – „GIVE PEACE A CHANCE“ ANEB WOODSTOCK na pA?dA� STARA?HO KOZLA – pA�enesme se spoleA?nA� do dob kvA�tinovA?ch dA�tA�, uA?A�vejme radostA� A?ivota, starosti hoA?me za hlavu! Fotografie z akce zde: Give peace a chance

PA�ijA?te si poslechnout muziku let 60. a 70. v dobovA�m obleA?ku. TA�A?A�me se na vA?s. PersonA?l

Oznamuje se vA?em pA�A?telA?m „STARA?HO KOZLA“: S plnou platnostA� zahajujeme sezA?nu 2013 v pA?tek 3. 5. ve 13 hodin. TA�A?A�me se na vA?s. PersonA?l :)

PA?r slov k uplynulA� sezA?nA� 2012… a pozvA?nA� na sezA?nu 2013

TA�A?A� mA�, A?e vA?m mohu sdA�lit, A?e ten a�?STAREJ KOZELa�? mA? za sebou dalA?A� A?spA�A?nou sezA?nu. KromA� toho, A?e si naA?el novA� pA�A�znivce, mA? za sebou A�adu A?prav, feA?A?k jeden! BlA�zkA� okolA� lemovaly keA�e, kterA� byly majitelem a nA�kolika pA�A?teli proA�ezA?ny, tudA�A? sluneA?nA� paprsky nynA� ulpA�vajA� na tvA?A�A�ch hostA? delA?A� dobu a zpA�A�jemA?ujA� tak celkovA� nA?ladu vA?ech pA�A�tomnA?ch. Nejen slunce je tA�m blahodA?rnA?m zdrojem, a tak jsme se setkali napA�A�klad takA� s vodnA�m A?ivlem, kterA? bohuA?el natropil vA�ce A?kody neA? uA?itku a dA�ky nA�muA? se musela odvodnit A?A?st bufetu. No a navA�c majitel vybudoval stA�A�A?ku nad garA?A?A�, aby na hosty, kteA�A� se nevejdou pod pergolu, neprA?elo. Kozel musA� bA?t kamarA?dskA? ke vA?em a obA?as pA�inA�st nA�jakou novinku. V uplynulA� sezA?nA� (fotografie najdete ve fotogalerii 2012) probA�hlo opA�t nA�kolik akcA�, kterA� byly zdokumentovA?ny. OblA�benA� pA?lenA� A?arodA�jnic, SekA?A?ovA? pA?rty, oslavy narozenin a svA?tkA?, nejedno hranA� za doprovodu zdejA?A�ch kytaristA?, houslistA? a harmonikA?A�A? a takA� nA�kolika zpA�vu a tancechtivA?ch osob. BA�hem sezA?ny bylo zaznamenA?no nA�kolik desA�tek trempA?, cyklistA?, turistA?, psA? a dA�tA� jiA? narozenA?ch a nA�kolik jeA?tA� A?ekajA�cA�ch na ten jejich pA�A�chod na svA�t. No a to vA?echno zastA�eA?oval 11ti stupA?ovA? Kozel ze sudu, topinky s nivou, smaA?enA? sA?r a dalA?A� oblA�benA� pochoutky.

a�?STAREJ KOZELa�? je tu pro vA?s, pro vA?echny, kteA�A� si chtA�jA� chvilku odpoA?inout, naA?erpat novA� sA�ly, zapomenout na vA?ednA� starosti.

Ani nevA�te, jak je A?A?astnA?, A?e se k nA�mu po roce zase vracA�te.

VA?ak on uA? se na vA?s tA�A?A�, tentokrA?te nejpozdA�ji 3. kvA�tna 2013, v pA�A�padA� pA�A�znivA�ho poA?asA� jeA?tA� dA�A�ve, moA?nA? uA? na Velikonoce!

Budu vA?s vA?as informovat.

PA�eji vA?m pA�A�jemnA� strA?venA? zimnA� A?as a pA�eji si rychlA? nA?stup jara, abychom se zase brzy vidA�li.

VaA?e Kozlem povA�A�enA? KaZeL (KateA�ina ZelenA?)

TAK TEAZ HURA? DO FOTOGALERIE a zavzpomA�nejte spoleA?nA� s nA?mi na ten uplynulA? a�?kozlovskA?a�? rok. Omluvte snA�A?enou kvalitu nA�kterA?ch fotografiA�, majitelce spadl fotoaparA?t do a�?Kozlaa�?.

MalA? postA�eh velkA� pA�A�znivkynA� aneb pozastavenA� nejen nad uplynulou sezA?nou 2011

KaA?dA? zA�nA?s mA? svA?j oblA�benA? kout. MA�sto, kde se cA�tA� dobA�e, kde si odpoA?ine, mA�sto, kterA� je mu inspiracA�. Pro mA� se oblA�benA?m koutem stala vesnice Lhotka nedaleko Zbiroha. Bylo to nA�kdy vA�roce 2008, kdy jsem kA�nA� zaA?ala cA�tit hlubA?A� vztah. Tento kousA�A?ek PlzeA?skA�ho kraje mi dA?vA? prostor pro tvA?rA?A� prA?ci, pro volnA? tok mA?ch myA?lenek, pro vA?lety do okolA�, pro poznA?nA� mA�stnA�ch obyvatel, ale i chataA�A?, tA�ch pA�istA�hovalcA?, mezi nA�A? se A�adA�m i jA?a�� AA? se vydA?te do A?dolA� ZbiroA?skA�ho potoka, oA?aruje vA?s krA?sa zdejA?A� pA�A�rody, moA?nA? dA?te svA� dA�tko na A?as letnA�ch prA?zdnin do tA?bora, kterA? mA? svA� mA�sto snad aA? v mystickA�mA�A?dolA� obklopenA�m lesy a skalami, protnutA�m tokem ZbiroA?skA�ho potokaa��

Na jaA�e roku 2009 bylo obA?erstvenA� pro cyklisty a trampy a�zU STARA?HO KOZLAa�? otevA�eno Janem Sodomou a jeho pA�A�telkynA� KateA�inou KrejA?A�. Je to mA�sto, kde jsme si vA?ichni, u piva, u vA�na, u hry na kytaru, rovni. Doktor se zednA�kem, milionA?A� sA�bezdomovcem i zdravA? sA�nemocnA?m. StA�rajA� se zde sociA?lnA�, pracovnA� a dalA?A� zaA�azenA�, a to se mi lA�bA�. TA�etA� sezA?nu mA? nA?A? bufet A?spA�A?nA� za sebou. Ta roku 2011 ovA?em nezaA?ala pA�A�liA? A?A?astnA�, jelikoA? si KateA�ina zlomila na poA?A?tku A?ervence nohu. Ale vzhledem ke svA?m organizaA?nA�m schopnostem vA?e zaA�A�dila tak, aby se provoz nepA�eruA?il. ZvlA?dla to se svou rodinou a pA�A?teli, kterA?m prostA�ednictvA�m tohoto povA�dA?nA� jeA?tA� jednou dA�kuje.

Za ta lA�ta vzniklo „U STARA?HO KOZLA“ nejedno pA�A?telstvA�, nejedna lA?ska. A mohla to bA?t jak lA?ska kA�mA�stu, tak lA?ska kA�A?lovA�ku nebo lA?ska ke Kozlovi A?i ke hA�e na kytaru. AA? uA? to byla lA?ska naplnA�nA? nebo imaginA?rnA�, jedno je jistA�. Ze vA?ech lA?sek vzniknuvA?A�ch na pA?dA� naA?eho bufetu mA?me radost. Je nA?m ctA�, A?e jste tu sA�nA?mi a tvoA�A�te tak souA?A?st naA?A� a�zkozlovskA�a�? rodiny.

SA�lA?skou vzpomA�nA?m na zahA?jenA� sezA?ny naneA?isto i naA?isto, na rozpustilA� A?arodA�jnice, na sekA?A?ovou pA?rty poznamenanou bohuA?el zranA�nA�m personA?lu, na vA?echna milA? setkA?nA�, na vA?echna plA?novanA? i neplA?novanA? hranA�, na rozluA?ku sA�trochou nostalgiea��

UA? se zase tA�A?A�me na voA?avA� jaro spoleA?nA� sA�VaA?A� prvnA� nA?vA?tA�vou vA�roce 2012.

ZA�myA?lenek velkA� pA�A�znivkynA� a pozorovatelky vzniknuvA?A�ch dne 28. 11. 2011

P.S. Foto ze sezA?ny 2011 si mA?A?ete prohlA�dnout ve Fotogalerii. VaA?e pA�ipomA�nky A?i postA�ehy piA?te pA�A�mo do KontaktnA�ho formulA?A�e vA�sekci Kontakt na naA?ich strA?nkA?ch nebo na mA?j e-mail: kzel76@gmail.com. VA�ce fotografiA� ze Lhotky a dalA?A�ch koutA? naA?A� A?R si mA?A?ete prohlA�dnout takA� na http://kajdule.rajce.idnes.cz/

KaZel


Jídelní a nápojový lístek
Jídelní a nápojový lístek
x

Připravujeme

Jídelní lístek

Nápojový lístek

Novinka - míchané nápoje

(nebo stisněte klávesu ESC)